man in blue with helmet

PNEUMATICKÁ DOPRAVA

Kompresia procesného vzduchu s neprekonateľnou účinnosťou a spoľahlivosťou.

Pneumatické dopravovanie sypkých materiálov, rýchlo, jemne asvynaložením minimálnej energie – práca pre skutočných špecialistov. Bezolejové hybridné dúchadlá s rotačnýmipiestami, kompresory s rotačnýmipiestamia skrutkové kompresory od AERZEN dokážu zvládnuť akúkoľvek potrebu dopravy S jedinečnou efektívnosťou a spoľahlivosťou.

Všestrannosť podľa čísiel

Delta Blower, Delta Screw a Delta Hybrid sú silní a univerzálni géniovia:
najmenšie agregáty sa dajú namontovať aj na cisternové vozidlá. Najväčšie stroje sa používajú v centrálnych kompresorových staniciach.
Používajú sa na vykladanie dopravcov. A majú kapacitu až do 1.000 ton za hodinu.

Bezolejové hybridné dúchadlá  so stočenými rotačnýmipiestami a skrutkové kompresory od AERZEN dokážu zvládnuť akúkoľvek potrebu dopravovania

Kontaminácia produktu? Nie s produktmi AERZEN!

Absolútne bezolejová technológia výroby stlačeného vzduchu bez absorpčného materiálu od spoločnosti AERZEN vám zaručí 100% čistotu produktu vo všetkých procesoch pneumatického dopravovania citlivého sypkého materiálu.

Riešime náročné výrobné požiadavky, napr. v potravinárskom priemysle, farmaceutickom priemysle alebo v chemických a petrochemických procesoch, vďaka inovačnej technológii certifikovanej podľa ATEX.

Čítať viac

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!

Správy o používaní

Spoločnosť Milser Mühle si zvolila za výrobcov vzduchu pre uzatvorené potrubné systémy bezolejové objemové dúchadlá s rotačnýmipiestami AERZEN zo série GM

Mlyny melú efektívne

Úspešný príbeh - Milser Mühle

V pneumatickej doprave potravín sa dá najvyššia možná úroveň spoľahlivosti a energetickej účinnostidosiahnuť len s perfektne naplánovanýmiriešeniami, vyhotovenými na mieru. A tak je tomuaj pri„Milser Mühle”, kde sa počas piatich dekád používajú dúchadlá s rotačnýmipiestami AERZEN – celkove ichjejedenásť.

Pneumatické dopravovanie – spoľahlivo a efektívne so skrutkovými kompresormi, objemovými dúchadlami a kompresormi so stočenými rotačnými piestami (Delta Hybrid) od spoločnosti AERZEN

Veľké množstvá sypkého materiálu sú bežnou nevyhnutnosťou. Tak ako všade platí, že čas sú peniaze – a nakladanie/vykladanie kamiónov a lodí alebo preprava sypkého tovaru počas výrobného procesu by mali byť čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie. V mnohých priemyselných odvetviach je dôležitá úroveň čistoty produktu. Prepravovaný tovar by nemal prísť do kontaktu s cudzími časticami, ktoré môžu pochádzať z oderu filtra a náterových látok alebo zo vzduchu, ktorý je kontaminovaný olejom. Obzvlášť to platí pre chemický, farmaceutický, kozmetický alebo potravinársky priemysel.

AERZEN ponúka praktické a trvalé riešenia. Systémy pneumatického dopravovania, ktoré sú navrhnuté s vysoko účinnými pretlakovými a podtlakovými strojmi od spoločnosti AERZEN, predstavujú zlatý štandard technológií hygienického dopravovania. Dokazujú to mimoriadne spokojní zákazníci, ktorí sa zameriavajú najmä na vysoké pracovné nasadenie, plynulú prevádzku a vysokú úroveň čistoty dopravného vzduchu. Či už sú to mobilné riešenia na cisternových vozidlách, alebo projektovanie veľkých zariadení, ktoré dokážu prepravovať až tisíc ton sypkého materiálu za hodinu na svojich dodávateľských linkách; Pneumatické dopravovanie s agregátmi od spoločnosti AERZEN je dokonalé pre každú požiadavku.

Prečo sú v pneumatickom dopravovaní také dôležité bezolejové dúchadlá

Keď sa na výrobu potravín, liekov, chemikálií a iných výrobkov používa materiál vysokej čistoty, vyžaduje sa použiť tzv. „bezolejové systémy dopravovania“. AERZEN používa 100 % bezolejové dúchadlá a kompresory už mnoho rokov. Spoločnosť AERZEN, ako líder na trhu a priekopník v týchto technológiách, sa často považuje za etalón pri porovnávaní s inými výrobcami. Spoločnosť AERZEN spolu s TÜV Rheinland definovala nové bezpečnostné normy pre čistotu stlačeného vzduchu a dopravného vzduchu, ktoré obsahujú tieto smernice a normy:

  • ISO 8573-1: 2010 Časť 1 (Znečisťujúce látky a triedy čistoty)
  • ISO 8573-2: 2007 Časť 2 (Skúšobné metódy na stanovenie obsahu aerosólového oleja)
  • ISO 8573-5: 2001 Časť 5 (Skúšobné metódy na stanovenie obsahu olejových pár a organických rozpúšťadiel).

Bezpečnostné technológie s inovačnými reaktívnymi tlmičmi hluku bez ďalšieho kontaminovaného stlačeného vzduchu

V systémoch pneumatického dopravovania sa často používajú tlmiče hluku s absorpčným materiálom. Má to však viacero nevýhod.
Na jednej strane sa takéto tlmiče hluku časom opotrebujú vplyvom rozpadnutia absorpčného materiálu spôsobeného pulzáciami zvukových vĺn, ktoré sa stávajú hlasnejšími a intenzívnejšími, čo má negatívny účinok na bezpečnosť práce, pokiaľ ide o ochranu pred hlukom. Na druhej strane má tento druh úlomkov absorpčného materiálu nepriaznivý vplyv na čistotu dopravného vzduchu. V následných krokoch môže dôjsť k sekundárnemu znečisteniu v závislosti od typu úlomkov, čo znamená, že dopravovaný materiál je značne kontaminovaný. V takých prípadoch hrozí výrobcovi riziko, že budú jeho produkty stiahnuté z trhu alebo budú zničené celé výrobné série.
Pri používaní tlmičov hluku s absorpčným materiálom je z dôvodu rizika kontaminácie bezpečnosť procesu výroby ohrozená už od prvého zapnutia stroja. Riziko sa zvyšuje s vekom zariadenia. Napríklad: výmena filtrov alebo tlmičov hluku je často spojená s dlhším a nákladnejším odstavením agregátov, takéto systémy podliehajú opotrebovaniu a nie sú už moderné.

AERZEN s reaktívnymi tlmičmi hluku ponúka efektívne riešenie zníženia hluku v potrubiach. Vďaka tejto technike sa nevyžaduje náplň absorbujúca hluk v tlmičoch s absorpčným materiálom.

K zníženiu hluku dochádza výlučne odchýlením prúdenia vzduchu. Zvukové vlny sa navzájom rušia. Spoločnosti AERZEN bol udelený patent na jej tlmiče hluku neobsahujúce absorbent (patent č. 1857682). Účinne sa predchádza kontaminácii stlačeného vzduchu úlomkami a zároveň zvyšujúcej sa úrovni hluku po dlhšom čase prevádzky.

S týmito systémami spoločnosť AERZEN významne prispieva k splneniu požiadaviek smernice VDI 2058 a TA Lärm ako referenčného kritéria záväznej normy, nielen pri doručení nového stroja, ale aj počas jeho celého životného cyklu.
Špeciálna konštrukcia tlmičov hluku neobsahujúcich absorbent siaha ešte ďalej s príslušnou výhodou pre bezpečnosť: Fungujú ako účinný pohlcovač iskier v oblastiach so zvýšeným rizikom výbuchu, napr. v dôsledku prítomnosti uhoľného prachu alebo chemických častí. Tlmiče hluku AERZEN sa odporúčajú predovšetkým tam, kde existuje príslušná klasifikácia prostredia ATEX.

Vysoká spokojnosť zákazníkov pri doprave sypkého materiálu

Granule a prašné výrobky ako cement alebo hnedouhoľný prach sa môžu efektívne prepravovať len pomocou systémov pneumatického dopravovania. Ak by sa prepravovali nezakryté na pásových dopravníkoch z bodu A do bodu B, došlo by k časovému oneskoreniu a problémom s realizáciou, nehovoriac o uvoľnení obrovského množstva prachu do okolitého prostredia počas dopravy. Mnohé dopravníkové systémy pracujú s dúchadlami a skrutkovými kompresormi od spoločnosti AERZEN s cieľom umožniť tzv. „potrubnú dopravu“. V závislosti od hmotnosti sypkého materiálu a požadovanej kapacity prepravy si táto metóda vyžaduje rôzny návrh zostáv s príslušným objemovým prietokom. Dúchadlá a kompresory od spoločnosti AERZEN sú k dispozícii v rôznych odstupňovaných verziách, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa nakladania sypkého materiálu do cisternových vozidiel, ako aj požiadavky na dopravníkové systémy, keď je potrebné v priebehu niekoľkých hodín naložiť alebo vyložiť lode.

Zákazníci spoločnosti AERZEN patria k lídrom vo svojich príslušných priemyselných odvetviach a vedia, čo môžu od výrobkov AERZEN očakávať. Napríklad: Siloadmaxx používa mobilné riešenia na dlhodobú prepravu, nakladanie a vykladanie sypkého materiálu so svojimi vozidlami.

Známy výrobca cementu Dyckerhoff používa kompresory AERZEN vo viacerých rôznorodých oblastiach použitia: Dyckerhoff používa systémy pneumatického dopravovania na prepravu materiálov pre výrobu cementu a na prívod hnedouhoľného prachu a tzv. buničiny (bezchlórového jemnozrnného sekundárneho paliva z obalového odpadu) do horákov. Pre neprerušované zásobovanie horákov a výrobných procesov je obzvlášť dôležité rýchle prispôsobenie objemového prietoku a stabilita požadovaného dopravného tlaku. V tomto prípade je nežiaduce akékoľvek odstavenie a pri spaľovacích linkách môže dokonca pri prerušení dopravy dôjsť až k ich poškodeniu, pretože citlivé systémy netolerujú vysoké kolísanie teplôt, ku ktorému nevyhnutne dochádza, keď sa vypne systém spaľovania.

Pre vysoké tlakové rozdiely v pretlakovej aj podtlakovej prevádzke: Nový Delta Hybrid od spoločnosti AERZEN

Pneumatická doprava ťažkých granulátov alebo dlhšie dopravné vzdialenosti si od projektovania moderných zariadení vyžadujú špeciálne podmienky, okrem iného vyšší prietok alebo aj vyšší diferenčný tlak. Spoločnosť AERZEN ponúka riešenie s kompresormi Delta Hybrid so stočenými rotačnými piestami a zavádza v tejto oblasti aj nový zlatý štandard. Špeciálny model D 98V spĺňa požiadavky zákazníkov, ktorí očakávajú konštantný záporný tlak do úrovne 50 mbar (abs.) na dopravu ťažkých materiálov. Tento podtlak umožňuje pneumatickú prepravu a bezpečnú manipuláciu pri plnení ťažšieho tovaru do kontajnerov. Použitie tohto typu skrutkových dúchadiel teda umožňuje napríklad nasávať granule priamo do kontajnerov.

Použitím najmodernejšej kompresorovej technológie AERZEN sa vaša energetická účinnosť môže zvýšiť až o 20 %.