man in blue with helmet

Vákuová technika

Spoľahlivosť spojená s účinnosťou

Príklad 4-stupňového čerpania- stupne 1 a 2 s použitím HV dúchadla
Príklad 4-stupňového čerpania- stupne 1 a 2 s použitím HV dúchadla

Či v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle, v chémii alebo spracovateľskom priemysle, spracovaní kovov alebo v automobilovom priemysle: v mnohých odvetviach priemyslu si najrôznejšie výrobné procesy vyžadujú plynové podmienky s tlakom, ktorý je značne pod úrovňou atmosférického tlaku. Tlak -700 mbar (300 mbar abs.) sa považuje za záporný tlak. Vákuový rozsah začína od tlaku pod 300 mbar absolútne, rozdelený ďalej na hrubé, jemné, vysoké a veľmivysoké vákuumAERZEN poskytuje viaceré riešenia pre príslušné požiadavky technológie priemyselného vákua a vysokého vákua:

Špeciálne dúchadlové série so zabudovanýmpohonom. Vákuovo tesné a chladené vzduchom. K dispozícii v širokej škále modelov pre prepravu neutrálnych, alebo agresívnych plynov - s alebo bez prisávania.

Vhodné pre celý rad aplikácií, odpovlakovania fólií a skla, po extrakciu vodíka - alebo tiež pre použitie v podmienkach čistých priestorov.

Správy o používaní

Dúchadlo s rotačnýmipiestamiodAERZEN Maschinenfabrik

Od atmosférického tlaku až po vákuum

Technická kompetentnosť – Riešenia vo vákuovej technológii

AERZEN ako svetový líder vo výrobe špeciálnych dúchadiel s rotačnýmipiestami ponúka široký sortiment produktov. Tento tiež zahŕňa dúchadlá, ktoré vytvárajú záporný tlak v jednom a dvoch stupňoch. Zákazníci nájdu dokonalé riešenie pre každé použitie.

Kľúčová úloha vákuovej technológie pre priemyselné použitie

Tlak vzduchu hrá dôležitú úlohu v nespočetných výrobných procesoch, technológiách a viacerých priemyselných odvetviach. Potreba spoľahlivej regulácie požadovaného tlaku je vysoká v kovospracujúcom, chemickom, potravinárskom, ako aj vo farmaceutickom priemysle. Čoraz významnejšou sa stáva vákuová technológia, bez ktorej je množstvo procesov nepredstaviteľných alebo bez ktorej nie je možné dosiahnuť uspokojivú kvalitu. Vákuum vzniká, keď atmosférický tlak klesne pod hranicu -700 mbar, čo zodpovedá hodnote 300 mbar (abs.). Na druhej strane sa hovorí o zápornom tlaku, keď sa táto hodnota prekročí.

Vákuum nie je vákuum rovnako pre každého v priemysle. Rozsah pod 300 mbar možno ďalej rozdeliť, od jemného a vysokého vákua až po optimálne veľmi vysoké vákuum. Dokonalé vákuum by bolo, keby sme dosiahli absolútny tlak 0,0000 mbar. Pojem „absolútny“ predstavuje dokonalé vákuum a vo vákuovej technológii sa používa ako štandard. Bez tzv. vývev by tento rozsah nebolo možné dosiahnuť. Vákuové dúchadlá AERZEN sa považujú za jedny z najspoľahlivejších v tejto oblasti už od roku 1940.

Ako rozlíšiť vývevu od kompresora?

Pri porovnávaní vývev s kompresormi sú hlavným rozdielom výsledné parametre produktu; vytváranie podtlaku alebo pretlaku sa fyzicky dosahuje podobnými spôsobmi. Kým kompresor stláča vzduch na výstupnej strane v tlakovej nádrži, dúchadlo uvoľňuje plyny do vonkajšieho prostredia, čím sa plyn odsáva z akéhokoľvek vytesneného priestoru. Použitie vákuových dúchadiel nie je obmedzené len na priemyselné úlohy týkajúce sa vzduchu, ale môžu sa použiť aj s inými priemyselnými plynmi. Dôležité je zároveň vedieť, že nie každé vákuové dúchadlo je vhodné pre všetky aplikácie a procesy. V závislosti od rôznych vlastností plynov a veľkostí ich molekúl sa musí technológia synchronizovať s požadovanou úlohou.

Okrem toho je dôležitým faktorom aj zohľadnenie environmentálnych podmienok, v ktorých sa má vákuové dúchadlo používať. Obzvlášť v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle prevládajú náročné výrobné požiadavky. Existujú plyny, ktoré sú pre zariadenia agresívne alebo dokonca spôsobujú pri priemyselnom použití zdravotné riziká. Iné sú nebezpečné. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa nikdy nezanedbala správna separácia odsávaných plynov a ich náležitá likvidácia.
V závislosti od veľkosti požadovaného vákua AERZEN ponúka celú škálu komponentov, ktoré dokážu dosiahnuť a udržiavať presne požadované hodnoty. AERZEN má široký sortiment zariadení, ktoré ponúkajú správne riešenie pre každú požiadavku.

Ktoré parametre určujú správnu vákuovú technológiu pre danú úlohu?

Dodržať požadované parametre pre špecifické potreby vo vákuovej technológii a v technológii vysokého vákua je mimoriadne dôležité. Dôležité je aj vopred rozpoznať tieto okolnosti, aby sa použili správne zariadenia. Napríklad parametre potrebné v oceliarskom priemysle sa veľmi líšia od použitia vákuových dúchadiel v inom priemyselnom odvetví. V závislosti od individuálnych požiadaviek sa používa zostava tzv. čerpacích staníc využívajúcich niekoľko stupňov. Vo všeobecnosti viac ako dva. Bez týchto čerpacích staníc by hospodárna výroba nízkeho, jemného a vysokého vákua nemala zmysel a už vôbec by nebola možná. Interakcia predradených čerpadiel a rotačných dúchadiel signalizuje použitie dvojstupňových čerpacích staníc. Záporný tlak na úrovni od 500 mbar do 300 mbar (abs.) je možné dosiahnuť v jednom stupni, ale pre vákuá pod túto hranicu je nutné použiť kombináciu predradených čerpadiel a vákuových rotačných dúchadiel. Predradené čerpadlo znižuje tlak už v prvom kroku v príslušnej nádrži alebo miestnosti. Potom sa môže zapnúť rotačné dúchadlo a v kombinácii s predradeným čerpadlom môžu vytvoriť požadované finálne vákuum alebo objemový prietok, ktorý sa vyžaduje pre konkrétnu aplikáciu. Na správne naplánovanie vákuového agregátu musí operátor špecifikovať výrobcovi potrebné parametre. K nim patria veľkosť plochy, z ktorej sa má plyn odsávať, alebo tiež maximálne požadované vákuum (prípadne objemový prietok), ako aj maximálny dovolený čas na odsatie plynu – pre správnu difúziu. Keď hovoríme o maximálnom požadovanom vákuu, dôležité je uviesť aj prevádzkový režim. V závislosti od požiadavky sa môže vhodné predradené čerpadlo kombinovať presne na mieru so správnym vákuovým dúchadlom. 

Ktoré komponenty sú potrebné vo vákuovej technológii?

Väčšina systémov predradených čerpadiel sa vyberá špeciálne pre požadované oblasti použitia. Preto sú k dispozícii vodokružné čerpadlá, mazané rotačné lamelové čerpadlá alebo nastaviteľné zubové čerpadlá. Pomocou nich je možné veľmi dobre manipulovať s neutrálnymi plynmi. Použitie skrutkových vývev má zmysel vtedy, keď sú požiadavky na odsávanie mimoriadne vysoké. Skrutkové vývevy podobne ako skrutkové kompresory pracujú rovnomerne a presne. Vysoká energetická účinnosť, nízka hlučnosť a nízke opotrebovanie pri výrobe vákua prostredníctvom skrutkových vývev sú rozhodne nákladné.

Bez ohľadu na to, ktoré riešenie AERZEN si zvolíte pre svoje potreby výroby vákua, všetky komponenty predradených čerpadiel a vákuových dúchadiel sú navzájom dokonale tepelne a energeticky zosúladené. Takto je zaručený spoľahlivý a trvalý systém odčerpávania plynov pri zohľadnení aj energetickej účinnosti. Pre najvyššie požiadavky priemyselnej vákuovej technológie sa odporúčajú dúchadlá so zabudovanými motormi od spoločnosti AERZEN. Sú najvhodnejšie pre dlhodobú prevádzku a majú krátky čas odsávania. Okrem kompaktného objemového výkonu, vďaka ktorému sú tieto dúchadlá ideálne v kombinácii s ďalšími dúchadlami, sú k dispozícii v rôznych konštrukčných veľkostiach pre rôzne oblasti použitia. AERZEN ponúka sériu CM pre agresívne plyny a HM pre neutrálne plyny.

Pre vákuovú technológiu sú veľmi dôležité individuálne riešenia

AERZEN integruje a koordinuje svoje produkty a ponúka prispôsobené riešenia s cieľom splniť špecifické potreby zákazníkov. Pri celej škále rôznych použití a pri vysokých nárokoch nie je jednoducho možné mať bežne dostupné kompletné riešenia. Pravdou je, že návrh a plánovanie čerpacej stanice je v danom prípade vždy individuálne. Toto je jediný spôsob, ako môžu byť jednotlivé komponenty, dostupné pre požadované výkonnostné parametre predradených čerpadiel a vákuových rotačných dúchadiel, dokonale skoordinované. Neoddeliteľnou súčasťou celej našej ponuky služieb AERZEN sú profesionálne a kompetentné konzultácie. Aby sa zaistilo dodržanie požadovaných parametrov výsledného produktu, AERZEN vykonáva komplexné softvérové skúšky, čím sa nielenže docieli výnimočnosť skutočnej produkcie vákua, ale aj dlhodobá životnosť a energetická úspora. Takýmto spôsobom je možné vyhnúť sa kritickým tlakovým rozsahom, ktoré môžu viesť k problémom pri nepretržitej prevádzke.

Energetická účinnosť sa vo vákuovej technológii stáva čoraz dôležitejšou

Najmä počas dlhodobej prevádzky nie je dôležité len dodržať požadované parametre vyrábaného vákua, ale zohľadniť aj energetickú účinnosť. Vývevy sú najmä z dôvodov ochrany životného prostredia vybavené vysokoúčinnou technológiou. Spotreba energie je dôležitá najmä pre priemyselné odvetvia so všeobecne vysokými nákladmi na energiu. Toto platí pre závody na výrobu ocele – žrúti energie. Ba čo viac, mimoriadne dôležitá je pre znižovanie prevádzkových nákladov aj definícia koncepcie čerpacích staníc a ich vysokovýkonných komponentov. Všetky vákuové komponenty AERZEN sa vyrábajú nielen s najvyššou presnosťou, ale spĺňajú tiež najdôležitejšie normy definujúce optimalizáciu energie pri realizácii takýchto systémov. Dodržaním týchto hodnôt sa zaručuje bezproblémová nepretržitá prevádzka bez zaťažovania životného prostredia – alebo vášho rozpočtu.