Protihluková štúdia

OPTIMALIZÁCIA APLÁNOVANIE UŽ VOFÁZEPROJEKTOVANIAA AJPRIEXISTUJÚCICH PREVÁDZKACH

StrojeAERZENpracujú potichu. Ale preto, že prevádzkové prostredie sa líši, máme po ruke špecialistov na akustiku, aby pomohli s riešeniami, ktoré potrebujete, rýchlo a natrvalo.

Akustická optimalizácia

  • Posúdenie podmienok na mieste inštalácie
  • Meranie a zber dát
  • Stanovenie intenzity zvuku podľa normy ISO 9614
  • optimalizačné návrhy, s cenovou ponukou

Pre vás, ako nášho zákazníka, vykonávame akustické hodnotenie v rámci plánovania a projektovania. Tiež sa staráme o akustickú optimalizáciu už existujúcich prevádzok.

Získajtemožnosť nahliadnuť do tajov akustickej optimalizácie

Akustické vyhodnotenie pri plánovacej a projektovej fáze

Emisie hluku z predpokladanýchstrojov Aerzen, pripojené potrubné systémy a šírenie zvuku v miestnosti resp. na voľnom priestranstve je preskúmané a opísané nasledovne:

  • Zostavovanie výpočtu z dát súvisiacich s akustikoua šírením hluku v zmysle VDI 3733. Stanovenie vplyvu miestnosti a ak existuje aj ďalšieho šumu v pozadí. Stanovenie úrovnehluku v miestnosti. Odporúčanie opatrení na dosiahnutie garantovaných hodnôt pre miestnosť, alebo imisie. Overenie garantovanej hodnoty akustickými vyhodnocovaniami a interpretáciou, čiastočne komplexným meraním intenzity zvuku podľa ISO 9614.

Zvuková optimalizácia pre existujúce zariadenia

  • Nahrávanie akustických údajov a podmienok na miesteinštalácie.Porovnanie nameraných údajov s výpočtovými hodnotami (frekvenčná pozícia, rezonančná frekvencia). Diskusia o výsledkoch a návrh na optimalizáciu s ponukou. Overenie garantovanej hodnoty akustickým vyhodnocovaním a interpretáciou, čiastočne komplexným meraním zvukovej intenzity podľa ISO 9614.