man in blue with helmet

Vatten- och avloppsrening

Unikt: Utbudet av AERZENs teknologier

Performance3. Noggrann styrning av lastcykler. För en helt ny effektivitet i aktiveringsbassänger.

Performance3. Noggrann styrning av lastcykler.
Performance3. Noggrann styrning av lastcykler.

Varierande luftkrav och design- och konstruktionsegenskaper för aktiveringsbassänger utgör utmaningar för avloppsreningsverk. Resultatet: extremt hög energiförbrukning som kan utgöra upp till 80 % av den totala kostnaden. Lösningen: innovativa kombinationer av blåsmaskiner, hybrid- och turboblåsmaskiner från AERZEN. Maximal energieffektivitet för baslaster, noggranna justeringar för topplaster. Resultatet: hittills okänd effektivitet genom hela driften. Investeringen kommer att betala sig själv inom två år!

More technology highlights

AERsmart

Ännu bättre prestanda i luftningsbassängerna

AERaudit

Make saving potential visible

AERwater

Your way to maximum efficiency of resources
Utkast till värmeåtervinning

VÄRMEÅTERVINNING

Minska kostnaderna för tryckluftsgenerering

Download

Vatten- och avloppsrening vid ett reningsverk

Det finns flera alternativa metoder att tillämpa för att undvika skador på miljön. I händelse av avloppsvatten t.ex. ventilation av sandfång eller övertrycksventilation av biologiska reningssystem. Tillförsel avsyre är viktig, för djupa avloppsvattentankar, reningssystem med standardmässiga aktiveringsbassänger eller naturliga reningsdammar.

Om avloppsvattnet redan har nått ut i det naturliga kretsloppet förhindrar ventilation av sjöar och floder ytterligare kontaminering. Vid behandling av dricksvatten säkerställer sköljning av filter med tryckluft att utmärkt vatten tillhandahålls och att naturliga vattenreservoarer inte används i onödan.

Gas som uppstår vid deponier, rötningstorn eller gas som produceras vid behandling av avloppsvatten släpps inte ut i luften längre eller bränns inte i onödan. Den används på ett hållbart sätt för att skapa energi för att avlasta miljön och åtgärda resursunderskott. På grund av tryckökningen av biogasblåsmaskiner kan gasen som transporteras till kraftvärmeverk eller generatorer konverteras och användas för att värma upp t.ex. byggnader eller växthus. Den producerade gasen mäts med hjälp av AERZENs vridkolvsgasmätare.

Vid torkning av avloppsslam kan vridkolvsblåsmaskiner från AERZEN användas för den efterföljande pneumatiska transporten av torkat avloppsslam.

Produkter från AERZEN gör inte bara sitt jobb i de ovannämnda exemplen. Precis som att det finns flera olika alternativ för att skydda miljön, finns det lika många tillämpningsområden för vridkolvsblåsmaskiner, vridkolvskompressorer och turboblåsmaskiner från AERZEN.

Vilken lösning uppfyller bäst dina krav?

Effektivitetsökning, processoptimering, digitalisering - vi bemöter nästan alla krav genom att erbjuda en individuell lösning eller genom att utveckla en lösning åt dig!

Våra tillämpningsspecialister känner till dina industrispecifika processer och utvecklar beställda produktkoncept som optimalt passar till din tillämpning.

Vi arbetar alltid så resurseffektivt som möjligt genom att maximera anläggningens effektivitet, permanent reducera driftskostnader och hållbart skydda miljön.

Vi hjälper dig gärna. LÅT OSS PRATA!


Applikationsrapporter

BORT FRÅN SKYDDET OCH MINSKA RESERVERNA!

EFFEKTIV LUFT FÖR AVLOPPSRENINGSVERK

Om moderniseringar i reningsverken måste göras, driver de ständigt minskande gränsvärdena för ammonium, nitrat och fosfat investeringsbesluten. Om budgeten berörs, lönar det sig att ta med energieffektiviteten i beräkningarna, med tanke på klimatskyddet och ekonomin.

AERZENs turboblåsmaskin och vridkolvsblåsmaskin för reningsverket Kötz

AERZEN tillhandahåller energieffektiv generering av processluft

Framgångshistoria – Avloppsreningsverket Koetz

Avloppsreningsverket Koetz valde den ideala lösningen för generering av processluft: kombinationen av AERZENs turbokompressorer för baslast och AERZENs vridkolvsblåsmaskiner eller vridkolvskompressorer för topplasterna. Valet gjordes för att tillhandahålla ett felfritt flöde från det biologiska avloppsreningsverket, till en optimal kostnad.

Avloppsrening med blåsmaskinsteknik från AERZEN

Hur kan du spara på energikostnader med avloppsrening? Vilka möjligheter finns för en ny anläggningsdesign, som ersätter gamla modeller och komponenter eller moderniserar verket? Det här är viktiga frågor för alla som driver ett avloppsreningsverk. AERZEN kan svara på alla dina frågor med sina mångsidiga och anpassade lösningar.

Varför det är viktigt att välja rätt blåsmaskinsteknik för avloppsrening

AERZEN är en ledande internationell leverantör av lösningar för rening av avloppsvatten. Applikationer i avloppsreningsverk är ett av de största områdena för AERZEN blåsmaskinsteknik. Kompressorer, blåsmaskiner och turboblåsmaskiner säkerställer luftning av bassängerna i alla typer av reningsverk. Användningsområden sträcker sig från det lilla biologiska reningsverket till större anläggningar, som ansvarar för avloppsrening i flera kommuner. Maskinerna från AERZEN tillför luft och framförallt syre till avloppsvattnet. Bakterierna tilgodogör sig sedan det livsviktiga syret, vilket gör att de kan biologiskt bryta ned och eliminera avfallspartiklar i reningsbassängen. Luftningen står för 60–80 % av de totala energikostnaderna för reningsverket. Med så stor del av energikostnaderna kan man anta att mycket pengar kan sparas genom att använda den mest effektiva tekniken som finns.

Ett annat viktigt steg för bästa energieffektivitet är att övervaka och kontrollera dina dagliga och årliga variationer för att optimera processen. Ett exempel skulle vara energikostnaderna för luftningen av en aktiv reningsverksbassäng på en populär semesterort, under en varm sommardag med mycket högre volym jämfört med en kall dag på vintern. Om blåsmaskinernas prestanda kan justeras och anpassas till dessa variationer kan du spara en avsevärd mängd pengar och energi.

För att uppnå detta är det värdefullt att analysera varje driftsituation. Hur stort är avloppsreningsverket, finns det dygnsvariationer eller är arbetsbelastningen jämnt fördelad? Är flödet för blåsmaskinerna optimal nivå och överensstämmer de med behovet och arbetsbelastningen för reningsverket? Hur stor plats finns tillgänglig för blåsmaskinen? Hur mycket längre kommer anläggningen att hålla och när behöver den en större renovering? Varje reningsverk måste utforma exakta planer.

Vilka tekniker finns tillgängliga och vilka är fördelarna?

Vridkolvsblåsmaskiner

Vridkolvsblåsmaskiner (t.ex. AERZEN Delta Blower) är arbetshästar för bassängluftning. Med relativt låga investeringskostnader kan de täcka stora reglerområden och möjliggör flexibla applikationer. Vridkolvsblåsmaskiner kan enkelt anpassa sig till tryck- och temperaturvariationer.

Användningen av vridkolvsblåsmaskiner är, utan tvekan, den mest utbredda tekniken inom avloppsrening. Blåsmaskinens stora reglerområdet kan enkelt utnyttjas med en frekvensomriktare. Det ger ett kontinuerligt och korrekt flöde vid varierande luftbehov. De jämförelsevis låga investeringskostnaderna betalar sig själva på mycket kort tid.

Turboblåsmaskiner eller turbokompressorer

Turboteknik är ofta den mest effektiva lösningen för en process med ett begränsat, men konsekvent reglerområde och varvtal. Med kontinuerlig drift nära designpunkten sparar turbon avsevärt med energi jämfört med vridkolvsblåsmaskiner. De högre kostnaderna i samband med köp balanseras enkelt av turbons effektivitet. Användning av turbo är mindre lämplig i ett system med frekventa och extrema tryck- samt flödes-variationer.

En annan fördel med turbon är den mindre storleken. Den kräver mindre installationsplats, vilket ger en mer flexibel användning av blåsmaskinsutrymmet (t.ex.: för efterutrustning eller omdesign av systemet). Det kan också minska kostnaderna. AERZEN levererar turbon och de övriga komponenterna som ett aggregat: motorn, blåsmaskinen och styrsystemet levereras som en komplett maskin och enkel installation.

Hybridblåsmaskin (vridkolvskompressorer)

En hybridblåsmaskin kombinerar de bästa funktionerna och fördelarna av vridkolvsblåsmaskiner och skruvkompressorer, med samma effektivitet som turboblåsmaskiner. Den huvudsakliga strukturella skillnaden är användningen av ett skruvrotorpar istället för ett rakt eller vridet rotorpar. Därmed kan höga flödes- och tryckvariationer styras på ett flexibelt och effektivt sätt. Hybridblåsmaskiner erbjuder ett liknande reglerområde som vridkolvsblåsmaskiner och garanterar ett relativt konstant flöde vid tryckförändringar. En hybridblåsmaskin har ett reglerområde på 25 till 100 %. Fördelen gentemot turboblåsmaskiner är den överlägsna effektiviteten i maskinens dellastområden.

När är en kombination av olika blåsmaskinstyper lönsamt?

Installationen av en kombination av ovan nämnda maskintekniker är klart lönsamt i stora reningsverk eller anläggningar med stor kapacitet och höga variationer (t.ex.: turbokompressor används för baslast och en hybridblåsmaskin växlas på för topplast eller låga flödesförhållanden). De olika maskintyperna kan användas på samma sätt i sandfång och i luftningsbassänger.

En kombination av turboblåsmaskiner, vridkolvskompressorer och vridkolvsblåsmaskiner kan förbättra energieffektiviteten och avsevärt minska driftskostnaderna för avloppsreningsverket. AERZEN erbjuder lösningar med konceptet "Performance³".

Hur hittar jag den mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen för mina behov?

Det första är den intelligenta AERZEN Performance³-programvaran "AERsmart", som väljer den mest energieffektiva maskinkombinationen för varje driftspunkt och garanterar att alla maskiner styrs mot ideell drift med maximal effektivitet.

Det finns många tillämpningar inom avloppsreningsteknik. För att bistå med att hitta den mest passande och effektiva kombinationen erbjuder AERZEN sina kunder en specialutvärdering, "AERaudit", med vilken prestanda och data för ett befintligt system mäts och utvärderas. Baserat på den här analysen kan förbättringar och energibesparingsmöjligheter fastställas för varje kunds installation. Dessutom har AERZEN sammanställt ett omfattande utbud av information för planering av anläggningarna för sina kunder. Förutom en mängd produkt- och planeringsinformationer, kan anläggningsingenjörer, konsultbolag och operatörer av avloppsreningsverk få support med att beräkna data, viktig information om maskinrumsdesign och tips för möjligheten till värmeåtervinning under rening av avloppsvatten.

Olika applikationer – Exakta lösningar

Mängder av feedback och rapporter inom avloppsrening illustrerar till exempel hur effektiva lösningar för olika behov skapas med rätt användning av olika blåsmaskinstyper.

Därför har effektiviteten vid Silverstones reningsverk i Colorado, USA, som byggdes 1974, och som ansvarar för avloppsrening i flera kommuner – däribland semesteranläggningar med stora behovsvariationer – klart förbättrats genom att de gamla centrifugalmaskinerna har ersatts med AERZEN blåsmaskinsteknik med frekvensomriktardrift.

AERZEN Turbo TB 100 (används här) är utrustad med en permanentmagnetmotor, som särskilt har utvecklats för högvarvig, direktdriven turbo. Som ett resultat har ljudnivån drastiskt minskats och hörselskydd behövs inte längre. Dessutom kan varmluften från fläktens kylsystem användas på vintern för värmeåtervinning och därmed värma upp anläggningen.

Men även andra framgångshistorier från mer närliggande områden talar för kvaliteten och lönsamheten hos AERZEN-produkter:
I avloppsreningsverket Emsbüren i södra Niedersachsen (Tyskland) ersatte en luftlagrad turbo från AERZEN en magnetlagrad turbo från en konkurrent i mars 2016. Turbon TB50-0.8 S hanterar medium till hög last för anläggningen som är designad för 16 000 PE. Låglastdriften på natten hanteras av en vridkolvsblåsmaskin. AERZENER-turbon arbetar intermittent.

Den luftlagrade turbon startar i fullastdrift och bibehåller det driftläget i 10 minuter. Därefter reduceras flödet med 60-70 % under 60-80 minuter. När önskad syrenivå är uppnådd växlas turbon över till viloläge och slås sedan av helt. Genom intermittent drift med kontrollerade nedstängningsprocesser blev det möjligt att anpassa driften till olika lastbehov och spara energi. Baserat på bra återkoppling från kunder om den luftlagrade turbon från AERZEN, var det Lingener Lands vattenstyrelses ansvar att byta ut en magnetlagrad maskin mot en luftlagrad turbo från AERZEN hos Spelle avloppsreningsverk.

En annan AERZEN-framgångshistoria i Tyskland är Holzkirchens avloppsreningsverk nära München. 80 % av avloppsreningsverkets totala energikostnader genereras av blåsmaskinsdriften. Därför visade sig en skräddarsydd design med ökning av verkningsgraden vara lönsam mycket snabbt. För de växlande luftnigsbehoven i en bassängen var ett exakt luftflöde med en exakt reglering nödvändig. En passande kombination kalkylerades i styrsystemet AERsmart från AERZEN. Baserat på luftbehoven kombinerar systemet olika typer av blåsmaskiner. Som en autopilot anpassar AERsmart styrning och in-/urkoppling av aggregaten i anläggningen, enligt olika driftsprinciper helt i linje med luftbehoven. Baslasten hanteras av en TB75-0.8S turbokompressor. Vid topplaster kopplas även en vridkolvskompressor i Delta Hybrid-serien in på systemet och vid låg belastning tas lufttillförseln över av två vridkolvsblåsmaskiner av den ursprungliga typen, Delta Blower. Dellaster undviks på det stora hela genom den anpassade styrningen och regleringen av de enskilda maskinerna inom anläggningen. Samtidigt ökar energieffektiviteten. En effektiv rening av avloppsvatten är enkel med AERZEN!

Du hittar en detaljerad referensrapport om AERZENs luftningssystem på avloppsreningsverket i Holzkirchen nära München under den här länken.

Ytterligare information om hur du väljer den mest effektiva blåsmaskinstekniken hittar du i vår urvalsguide.