Turboblåsmaskiner

Kompakt kraft i luftningsbassänger.

AERZENs turboblåsmaskiner. Under årtionden har vi utvecklat dessa aggregat till teknisk perfektion. I och med det har vi erhållit expertis som sätter standarder i hela världen. Detta återspeglas i förbättrad energieffektivitet, låga livscykelkostnader och specialutvecklade kärnkomponenter. För att summera: det syns i varje detalj av AERZENs strömningsmaskiner.

Magnet- kontra luftlagring – AERZENs luftlagring: mer än ett steg före !

ENKEL OCH EFFEKTIV: LUFT SOM LAGRINGSSYSTEM

Konstruktions- och funktionsprincipen för en turbo från AERZEN är enkel och effektiv på samma gång. Då luftförsörjning på moderna reningsverk helt klart utformad för maximal tillgänglighet, hög energieffektivitet och långa underhållscykler, använder AERZEN vare sig av olja eller andra smörjmedel för den krävande lagringen i en turbo, utan helt enkelt av luft.AERZEN Turbo Generation 5

Konstruktionstyp
Turboblåsmaskiner
Design
Övertryck
Volymflöde
1.200 till 16.200 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Transport/Kompression
oljefri

AERZEN Turbo blower Generation 5plus

Konstruktionstyp
Turboblåsmaskiner
Design
Övertryck
Volymflöde
360 till 9.400 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Transport/Kompression
oljefri

AERZENs turboblåsmaskiner för avloppsvattentillämpningar

Turboblåsmaskiner och/eller turbokompressorer används ofta inom avloppsrening. Pålitlighet, energieffektivitet och minskade underhållskostnader är mycket viktiga. Turbomaskiner i synnerhet måste göra sitt jobb utan stora avbrott på grund av underhåll och reparationer – de tillför luft till luftningsbassängerna.

Luften tillför syre till mikroorganismerna i bassängen. Ju effektivare luftning, desto bättre. Det är mycket krävande att genomföra detta. För att trycka in det nödvändiga syret till en bassäng måste aggregaten fungera smidigt i en tuff miljö under långa tidsperioder.

I det här fallet är "friktionsfritt" känt i kontext av modern innovation eftersom konventionella kullager eller andra mekaniska lager, som alltid orsakar någon form av friktion, inte är praktiska i de höga varvtal, som körs in en turbo. Således behöver turbon i reningsverk lager som arbetar utan mekanisk friktion och säkerställer en smidig drift av turbon.

Lösningar för smidiga lagringar för turbokompressorer – magnetlager eller luftlager

I princip finns det två tillvägagångssätt för en friktionsfri och kontaktlös lagring i turboaggregat: magnetlager och luftlager. Det kontaktlösa lagret eliminerar även onödigt underhåll som smörjning (t.ex.: olja). Därför kallas moderna varvtalsstyrda turbos för "oljefria" aggregat. Tidigare och under lång tid var magnetiska lager den mest praktiska lösningen.

Den här typen av lager skapar motsvarande magnetfält och undviker därmed helt kontakt mellan ytorna. Den här lösningen är mycket komplex och även driften blir tekniskt krävande. För att säkerställa en smidig funktion måste hela tiden axelns exakta position kontrolleras. Endast då kan de elektroniken justera magnetfälten så exakt som det behövs, för problemfri kontinuerlig drift.

Användningen av finkalibrerade sensorer och den genomgående komplexa styrsystem har också nackdelar. För det första är vissa miljömässiga förhållanden ofta inte lämpliga för känsliga komponenter, särskilt i avloppsreningsverk. För det andra kräver en komplex styrning regelbundet underhåll. Dessutom är det mycket känsligt att hantera och processa tryckvariationer och tekniska aspekter så som kompressorpumpen.

Båda skapas dynamiska krafter som påverkar aggregatets rotor. På grund av den komplexa styrkretsen är magnetlager mer begränsade med avseende på robusthet och stängs snabbt ned i extrema situationer. Det här resulterar i frekventa fel i turboaggregatet på många anläggningar.

En av de mest betydelsefulla nackdelarna är de mycket begränsade servicemöjligheterna. Om något måste repareras eller bytas, kan det inte göras på installationsplatsen, utan endast hos tillverkaren. Det innebär, förutom planering av hela logistiken, en kritisk och eventuell väntetid i tre månader på maskinen. Avseende energibalansen är magnetlagret inte perfekt, eftersom en konstant kraftproduktion krävs för att skapa magnetfältet, vilket ökar turbons driftkostnader. Dessutom måste ett reservbatteri finnas för nödfall, i händelse av ett strömavbrott.

Den så kallade UPS:en (Uninterruptible Power Supply) ser till att den högvarviga rotorn inte omedelbart landar i det mekaniska nödlagret när strömförsörjningen bryts. Vid fullt varvtal skulle belastningen på nödlagret blistort och kostsamma skador mycket troliga. UPS kan också stängas av när hastigheten minskar till en säkrare och hanterbar nivå. Eftersom de installerade batterierna måste vara fulladdade och stabiliserade behöver en UPS även eget underhåll.

Batterierna måste kontrolleras regelbundet med en special underhållsplan och bytas när det finns skadade eller äldre/svagare battericeller. Totalt sett är lösningen med magnetlager dyrare på lång sikt, för komplicerad tekniskt sett och inte energieffektiv. Därför förlitar sig AERZEN på en annan lösning.

AERZEN använder luft för kontaktlösa lagringar

Luftlagring används som standard i turboblåsmaskiner i AT- och TB-serierna. Principen med kontaktlös luftlagring har stora fördelar jämfört med mekaniska och magnetiska lösningar. Funktion och driftsförhållanden i turbon baseras på mycket enkla fysiska principer. Motoraxeln som är ansluten till impellern måste vara exakt lagrad: en uppgift som inte standard rullningslager klarar av, på grund av de höga varvtalen.

AERZENs luftlagring för turboblåsmaskiner ger betydande fördelar när det gäller enkelhet och energieffektivitet. Komprimerad luft används som luftspalter i såväl i axelns radiallager som axiallager .

Luften skapas inte externt, utan produceras av själva turboblåsmaskinen, precis som med konventionella kompressorer. När blåsmaskinen startas, skapar axeln en excentrik roternade rörelse. Detta ökar trycket i det minimala utrymmet mot lagerväggen, som i sin tur trycker axeln i motstående riktning. De höga varvtalen säkerställer automatisk centrering av axeln i lagret och ökar driftstrycket i luftspalten till mer än 30 bar (435 psi). De höga tryck som skapas resulterar i att axeln roterar fritt, centrerad i lagret. Den här typen av lagring utvecklades för rymdfärder.

I motsats till magnetlager krävs ingen ytterligare energiförsörjning för att skapa en luftspalt, eftersom den automatiskt genereras av de normala funktionerna. Dessutom minskas driftskostnaderna eftersom lagret är helt underhållsfritt. En tydlig teknisk fördel med den enkla och robusta designen av aggregatet kännetecknas av en störningsfri drift. Även svåra driftsförhållanden som överbelastningar och tryckvariationer kompenseras enkelt av de fysiska egenskaperna.

Om en reparation ändå behövs kan du byta ut alla tillhörande komponenter inom några timmar, direkt på installationsplatsen. Kontakt mellan friktionskropperna i lagret sker bara när turbon startas eller stoppas, tills dess att luftslaten har byggts upp. För att förhindra slitage använder AERZEN en innovativ luftfolielagring.

Lagret och axeln beläggs med en tvåkomponentsbeläggning av grafit och Teflon, som har en hög motståndskraft mot såväl höga temperaturer som slitage. Den här dubbla "lågriktionsbeläggningen" minskar mekaniska överlaster och slitage vid start/stopp av turboaggregatet.


Enkelt underhåll, energieffektiv och låga livscykelkostnader

AERZENs turboaggregat sätter nya standarder när det handlar om vardaglig drift, planerat underhåll och energieffektivitet. Dessa moderna turboaggregat är extremt robusta och användas problemfritt under 24 timmars drift i reningsverk och även andra applikationer inom avloppsrening. Till skillnad från FLW-maskiner från andra tillverkare är blåsmaskinerna i TB- och AT-serierna även lämpliga för SBR-system (Sequencing Batch Reactor), på grund av deras reglerområde och drift i tomgångsläge. Tomgångsläget är mycket mer energieffektivt än att hela tiden stängs av och slå på hela systemet.

Självklart kan alla relativa parametrar i turbon mätas i realtid. Ett bra exempel på detta är mätningen av verklig luft, som indirekt skapas av elförbrukningen från de flesta andra tillverkare. AERZEN-systemet använder den så kallade "Venturi-principen", som visar insugen luftmängd genom differentialtryckmätningar.

Med den här tekniken kan du se luftvolymerna som förnärvarande transporteras vid ett givet ögonblick. Utifrån fastställda värden kan prestandan i reningsverk förbättras avsevärt. På lång sikt har effektiviseringen av prestandan en positiv inverkan på energiförbrukningen. Investeringen i turbon betalar sig relativt snabbt genom minskade energikostnader och har därför inte någon ekonomisk påverkan på lång sikt. I reningsverk går mer än halva energibehovet åt till att driva luftningen i reningsbassängerna.

Därför är det ofta mer fördelaktigt att investera i ett modernt system. Till exempel: en anpassad sammansättning av turboblåsmaskin, vridkolvsblåsmaskin och vridkolvskompressor, en så kallad "blåsmaskinskombination". Låga livscykelkostnader och felxibel styrning och drift gör AERZENs kombinationer speciellt attraktiva. Omfattning och storlek på systemet avgör grundförhållandena för respektive installation. Med detta erbjuder AERZEN kundanpassade produkter och lösningar – särskilt vid till-/ombyggnad av äldre verk, som är en extremt viktig faktor vid dessa tillfällen.

Oavsett vilken produkt du väljer från AERZEN, tillverkas alla våra produkter med högsta kvalitet och byggs för lång livslängd och effektivitet.