man in blue with helmet

Vakuumteknik

Tillförlitlighet möter effektivitet

Exempel på ett 4-stegs pumpsystem – steg 1 och 2 med en HV-blåsmaskin
Exempel på ett 4-stegs pumpsystem – steg 1 och 2 med en HV-blåsmaskin

Oavsett om det rör sig om livsmedels- eller läkemedelsindustrin, kemi- eller processteknik, metallbearbetnings- eller bilindustrin: I flera industrigrenar kräver de flesta tillverkningsprocesser gasförhållanden med ett tryck som är betydligt lägre än atmosfärtrycket. Ett tryck på -700 mbar (300 mbar abs.) anses vara ett negativt tryck. Vakuumintervallet börjar under 300 mbar absolut, uppdelat i grovt, fint, högt och ultrahögt vakuumAERZEN tillhandahåller flera olika lösningar för de specifika kraven för industriell vakuum- och högvakuumteknik:

serie specialblåsmaskiner med kapslad motordrift. Vakuumtät och luftkyld. Tillgänglig i ett brett sortiment av modeller för transport av neutrala eller aggressiva gaser – med eller utan förinsläpp.

Lämplig för ett antal olika applikationer, från folie- eller glasbeläggning till extraktion av väte – även för användning i renrumsförhållanden.

Applikationsrapporter

Vridkolvsblåsmaskiner från AERZEN Maschinenfabrik

Från atmosfärstryck till vakuum

Tekniskt bistånd – Lösningar inom vakuumtekniken

Som en av världens ledande tillverkare av speciella vridkolvsblåsmaskiner, erbjuder AERZEN ett brett sortiment av produkter. Detta innefattar även blåsmaskiner som genererar undertryck i ett och två steg. Kunderna hittar den perfekta lösningen för varje applikation.

Viktig roll för vakuumteknik för industriell användning

Lufttryck spelar en central roll i otaliga produktionsprocesser, teknik och flera andra branscher. I metall-, kemikalie- och livsmedelsindustrierna, samt inom läkemedel, är behovet av pålitlig kontroll av obligatoriskt tryck högt. Vakuumteknik blir allt viktigare, och gör därmed många processer omöjliga eller att de leder till otillfredsställande kvalitet. Ett vakuum inträffar när det atmosfäriska trycket faller under tröskelvärdet på -700 mbar – motsvarande ett värde av 300 mbar absolut. Å andra sidan pratar man om negativt tryck när värdet överskrider detta.

Vakuum betyder inte vakuum för alla i branschen. Området under 300 mbar kan brytas ned ytterligare, till att börja med fint och högt vakuum och uppåt till optimalt ultrahögt vakuum. Ett perfekt vakuum ska kunna nå ett absolut tryck på 0,0000 mbar. Den tillagda termen "absolut" hänvisar till perfekt vakuum och används i vakuumteknologier som standard. Utan så kallade vakuumpumpar skulle det inte vara möjligt att nå den här nivån. AERZEN-vakuumblåsmaskiner har ansetts vara de mest pålitliga på marknaden sedan 1940.

Hur skiljer man en vakuumpump från en kompressor?

Vid jämförelse mellan vakuumpumpar och kompressorer är den huvudsakliga skillnaden i resultatet, generering av vakuumtryck eller övertryck uppnås fysiskt via liknande metoder. Medan en kompressor komprimerar utomhusluft i en trycktank, frigör en blåsmaskin gaserna utomhus, och evakuerar därmed gasen från ett tätat utrymme. Användning av vakuumblåsmaskiner är inte bara begränsat till luftrelaterade industriella tillämpningar, utan kan också användas med alla möjliga gaser. Det är också viktigt att känna till att inte varje vakuumblåsmaskin passar för alla tillämpningar och processer. Beroende på olika gasegenskaper och storlek på molekylerna måste tekniken synkroniseras med den önskade uppgiften.

Dessutom är det också viktigt att ta hänsyn till de miljömässiga faktorer i vilka en vakuumblåsmaskin ska användas. Särskilt inom kemikalie-, läkemedels- och livsmedelsindustrin föreligger svåra produktionskrav. Det finns också gaser som är aggressiva mot utrustning eller till och med orsakar hälsofaror inom industriell användning. Andra är farliga. Av den här orsaken är det viktigt att korrekt separera de evakuerade gaserna och att korrekt bortskaffning aldrig förbises.
Beroende på styrkan i önskat vakuum erbjuder AERZEN flera olika aggregat som kan uppnå och upprätthålla exakta önskade värden. AERZEN har ett brett utbud av utrustning som erbjuder rätt lösning för varje behov.

Vilka parametrar bestämmer rätt vakuumteknik för jobbet?

Att hålla önskade parametrar för specifika behov inom vakuum- och högvakuumteknik är mycket viktigt. Det är också viktigt att känna till dessa omständigheter i förväg, så att rätt utrustning används. Exempelvis så varierar parametrar som används inom stålindustrin oerhört från tillämpningen av vakuumblåsmaskiner på andra områden. Beroende på vilka krav som finns, fungerar så kallade pumpstationer med hjälp av flera steg och för det mesta används mer än två steg. Utan sådana pumpstationer skulle en ekonomisk produktion av ett lågt, fint och högt vakuum inte vara vettigt – än mindre möjligt. Samspelet mellan förpump och blåsmaskin kännetecknar en pumpstation med två steg. Medan det negativa trycket kan nås mellan 500 mbar och 300 mbar absolut med ett steg, ligger det långt under tröskelvärdet för vakuum och en kombination av förpumpar och vakuumblåsmaskiner är nödvändig. Här minskar förpumpen redan trycket i det första steget i respektive tank eller rum. Härnäst kan vridblåsmaskinen slås på och i kombinationen med förpumpen kan den producera det önskade slutliga vakuum eller volymflöde som krävs för den särskilda applikation. För att planera vakuumenheten korrekt måste operatören specificera nödvändiga parametrar till tillverkaren. Detta omfattar storleken på volymen som ska evakueras eller hellre det maximala vakuum (eller volymflöde) som krävs, samt maximal tillåten tid att fördriva gaserna – för korrekt vakuum. När man talar om maximalt vakuum som krävs är det också viktigt att nämna driftspunkten. Beroende på specifikationen kan rätt förpump kombineras med exakt rätt vakuumblåsmaskin. 

Vilka komponenter behövs inom vakuumteknik?

Majoriteten av förpumpssystemen väljs specifikt för önskat användningsområde. Därför finns det vattenringspumpar, fetttsmorda lamellpumpar eller justerbara klopumpar. Och med dem kan neutrala gaser hanteras mycket bra. Användning av skruvvakuumpumpar är nödvändiga när kraven är mycket höga på att evakuera processgaser. På liknande sätt som en skruvkompressor fungerar en skruvvakuumpump mycket enhetligt och exakt. Den höga energieffektiviteten, låga ljudet och låga slitaget vid vakuumproduktion via skruvvakuumpumpar är mer kostsam.

Oavsett vilken AERZEN-lösning du väljer för vakuumproduktionsbehoven är alla komponenter för förpumpar och vakuumblåsmaskiner termiskt och energimässigt perfekt koordinerade med varandra. Därmed garanteras ett mer pålitligt och hållbart pumpsystem som fokuserar på energieffektivitet. AERZEN's slutna direktkopplade blåsmaskiner rekommenderas för de högsta kraven inom industriell vakuumteknik. De är de mest lämpliga för drift under lång tid och har en kort utpumpningstid. Förutom den kompakta byggformen, är sådana blåsmaskiner perfekta i kombination med ytterligare förpumpar, finns de tillgängliga i olika konstruktioner för olika applikationsområden. AERZEN erbjuder CM för aggressiva gaser och HM för neutrala gaser.

Individuella lösningar för vakuumteknik är viktigt

AERZEN integrerar och koordinerar sina produkter för att uppfylla kundernas specifika behov och genom att erbjuda skräddarsydda lösningar. Med flera olika möjliga användningsområden och de höga kraven, är det inte möjligt att bara plocka en komplett lösning från hyllan. Det är ett faktum att uppförande och planering av en pumpstation alltid är individuell från fall till fall. Det här är det enda sättet för enskilda komponenter, tillgängliga för den önskade prestandan för pumpstationer och blåsmaskiner, att koordineras perfekt. De proffsiga och kmpetenta specialisterna från AERZEN är en viktig del av hela erbjudandet. För att säkerställa att önskade parametrar för slutprodukten följer specifikationen, genomför AERZEN omfattande programvarutester. Därmed står inte bara den faktiska produktionen av vakuum i fokus, utan även hållbarheten på långt sikt och de energimässiga värdena. Därför kan termiskt kritiska trycksintervall som kan leda till problem vid kontinuerlig drift undvikas.

Energieffektivitet inom vakuumteknik blir allt viktigare

Särskilt under långvarig drift är det inte bara viktigt att följa önskade parametrar för producerat vakuum, utan även att ta med energieffektivitet i beräkningen. Även av miljöskyddsskäl är vakuumpumpar utrustade med mycket effektiv teknik. Energiförbrukning är särskilt viktig för branscher med generellt höga energikostnader. Det gäller stålproduktionsanläggningar – energislukarna. Definitionen av kostnadsminskande och högpresterande komponenter via uppförande av pumpstationer är mycket viktig. Alla AERZENs vakuumkomponenter tillverkas inte bara med högsta precision, de uppfyller också de viktigaste standarderna när det gäller energioptimering vid implementering av system. Efterlevnad av dessa värden garanterar problemfri kontinuerlig drift som inte belastar miljön – eller din budget.